Van den Heuvel
biedt veilige
en gezonde werkomstandigheden


Passende arbeidsomstandigheden zijn belangrijke voorwaarden voor gezond en veilig werken. Onze medewerkers moeten hun werk kunnen uitvoeren zonder lichamelijke of geestelijke problemen op te lopen. Wij zijn gecertificeerd voor de Safety Culture Ladder en VCA**. Daarmee borgen en verhogen we het veiligheidsbewustzijn binnen onze organisatie.

De vuist van VIC

Samen met onze medewerkers zijn we verantwoordelijk voor veiligheid. Enerzijds zorgen wij voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, anderzijds verwachten wij van onze medewerkers dat zij de richtlijnen voor veiligheid in acht nemen. Onze mascotte VIC – zijn naam is de afkorting voor Veiligheid In Controle – zorgt ervoor dat iedereen zich dagelijks bewust is van het belang van veiligheid. En dat het onderwerp altijd en overal bespreekbaar is. VIC staat op posters die in al onze vestigingen hangen, verschijnt in interne nieuwsberichten en laat zich horen tijdens toolboxmeeting. Telkens brengt VIC de vier vuistregels onder de aandacht:

 • Verbeter aanspreekcultuur
 • Verhoog verantwoordelijkheidsgevoel
 • Veiligheid bespreekbaar maken
 • Voorbeeld zijn

En hij maakt nog eens duidelijk hoe je de Laatste Minuut Risico Analyse uitvoert. Reken maar dat onze werknemers met een goed oog voor veiligheid aan de slag gaan.

Certificering op niveau 4
van de Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder is een evolutionaire cultuurladder die uit vijf niveaus bestaat. Elk niveau in het model staat voor een ontwikkelingsfase op het gebied van veiligheid in het bedrijf. Voor elk niveau zijn eisen en bijbehorende criteria gedefinieerd waaraan een bedrijf moet voldoen. Ook is beschreven hoe die criteria gewaardeerd worden en waar onafhankelijke auditoren op letten. De criteria komen voort uit zes bedrijfsaspecten, onderverdeeld in achttien bedrijfskarakteristieken met elk een eigen weegfactor. De score per criterium levert een totaalbeoordeling op. Op basis daarvan wordt het bedrijf gecertificeerd voor de hoogste trede op de ladder waarin je nog aan de eisen voldoet. Van den Heuvel is gecertificeerd op niveau 4 van de Safety Culture Ladder.


De Safety Culture Ladder is een helder en toegankelijk instrument voor het veiligheidsbewustzijn binnen onze organisatie. Het draagt ook bij aan de kwaliteit die wij verwachten van ingekochte werken, diensten en leveringen. Wij streven ernaar om met ons veiligheidsgedrag een hoger niveau te bereiken.

Wij zijn VCA**-gecertificeerd

VCA is de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Van den Heuvel is VCA**-gecertificeerd – dat is de certificering voor hoofdaannemers. Dat betekent dat wij werken met een beheersysteem voor veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) dat voldoet aan de arboregels op die gebieden. En dat de inrichting van ons systeem op de juiste manier is vastgelegd.


Met het VCA**-certificaat tonen we concreet aan dat:

 • we beschikken over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E),
 • we werken met gekeurde middelen en materieel,
 • onze operationele medewerkers een VCA-basisdiploma hebben en de operationele leidinggevenden een VCA-VOL-diploma,
 • we hebben vastgelegd hoe we omgaan met onder meer ongevallen en werkplekinspecties.

ISO 27001 Informatie Beveiliging

Informatiebeveiliging is een vast onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het doel van deze informatiebeveiliging is het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit en het minimaliseren van bedrijfsschade door het voorkomen of minimaliseren van de impact van beveiligingsincidenten. De informatiemiddelen worden beschermd met als doel:

 • Vertrouwelijkheid, d.w.z. bescherming tegen ongeoorloofde openbaarmaking;
 • Integriteit, d.w.z. bescherming tegen ongeoorloofde of accidentele wijziging;
 • Beschikbaarheid waar en wanneer nodig voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen.

ISO 27001 is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. De norm beschrijft hoe de organisatie procesmatig met het beveiligen van informatie omgaat, met als doel om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de organisatie zeker te stellen. Denk hierbij aan het beschermen van persoons- en/of bedrijfsgegevens, bescherming tegen hackers en inbraak. ISO 27001 hanteert een procesmatige aanpak. De norm richt zich op het vaststellen, implementeren, uitvoeren, bewaken, onderhouden en verbeteren van de informatiebeveiliging binnen de organisatie.


Met een ISO 27001 certificering laat Van den Heuvel zien dat zij voldoen aan alle eisen rondom informatiebeveiliging.